Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

εσπα

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)»

ΠΡΑΞΗ/ΔΡΑΣΗ/ΕΡΓΟ: Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ΕΡΓΟ: Μοντελοποίηση ομάδων επισκεπτών σε μουσεία μέσω τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης για την παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου και παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας -MuseLearn ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(MIS): 5030852

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 Στα πλαίσια του παραπάνω Έργου αναζητούμε δυο Αρχαιολόγους για σύναψη σύμβασης ως κάτωθι:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

 Έρευνα σε φυσικές ή ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, σε βιβλιογραφία ή μέσα από συνεντεύξεις με αναγνωρισμένους φορείς που ασχολούνται με την αρχαιολογία, για τη δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου περιεχομένου για την υπό ανάπτυξη εφαρμογή. Συμμετοχή στις δοκιμές απόκρισης της εφαρμογής, αξιολόγηση της επιστημονικής της πληρότητας, αναφορικά με το περιεχόμενο και σε σχέση με τις εκθέσεις του Μουσείου. Προτάσεις, εισηγήσεις ή/και ανάπτυξη αλληλεπιδραστικού περιεχομένου για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, ώστε το τελευταίο να ενταχθεί στην υπό ανάπτυξη εφαρμογή.

ΘΕΣΕΙΣ:   2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

Αμοιβή ανά ανάδοχο:  3.250,00 €

Διάρκεια ανάθεσης:  έξι μήνες

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1η Δεκεμβρίου 2019

Προσόντα: Πτυχίο αρχαιολόγου οποιασδήποτε σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής. Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση αγγλικής, σε επίπεδο Β2

.